Úvodné slovo

Vitajte na vynovenej webstránke Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov, ktorá predstavuje dôležitý informačný kanál pre našich členov, sympatizantov a priaznivcov, ako aj pre širokú verejnosť. Naša asociácia predstavuje pre bývalých spravodajských dôstojníkov príležitosť združovať sa a prezentovať svoje pohľady na rôzne bezpečnostné aspekty vzťahujúce sa k dianiu doma i v zahraničí. Navyše, však vďaka svojej otvorenosti ABSD predstavuje pre našich priaznivcov unikátnu príležitosť pre dosiahnutie previazanosti s verejnosťou.

Naším cieľom naďalej zostáva podpora porozumenia významu a úloh spravodajskej činnosti a interakcia s odbornou i menej odbornou verejnosťou s cieľom priblížiť im niektoré aspekty spravodajskej činnosti a súvislosti, bez znalosti ktorých by tie aspekty mohli vzbudzovať nepochopenie. V neposlednom rade je naším cieľom aj podnecovanie záujmu o štúdium histórie spravodajstva, a to nielen našich, ale aj zahraničných spravodajských služieb a ich pôsobenia v rôznych historických obdobiach.

Ing. Jaroslav Gofjár, MSc.
predseda ABSD

Príhovor

Vzťah občanov k spravodajským službám je daný predovšetkým ich osobnou skúsenosťou a vplyvom verejnej mienky, ktorá sa odvíja od spoločensko-historických reálií tej-ktorej doby. K deformovanému alebo dokonca až zjednodušene skreslenému pohľadu na činnosť a postavenie spravodajských služieb v štáte vplýva do určitej miery aj utajený charakter ich aktivity a z toho vyplývajúca elementárna neznalosť skutočnej praxe spravodajských inštitúcií. Existujúci stereotyp ich negatívneho vnímania na Slovensku súvisí určite s obdobím pôsobenia komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a po páde totalitného režimu najmä s niektorými protizákonnými excesmi Slovenskej informačnej služby (SIS), ako ich verejnosť vnímala najmä v rokoch 1995-1998.

Práve z týchto príčin sme sa rozhodli v roku 2006 založiť na Slovensku Asociáciu bývalých spravodajských dôstojníkov, ktorej základným poslaním je prekonať negatívny historický stereotyp vnímania tajných služieb a poskytnúť širokej verejnosti príležitosť nahliadnuť do zákulisia spravodajskej komunity.

PhDr. Igor Cibula,
zakladajúci člen a prvý predseda ABSD

Novým predsedom ABSD je Ing. Jaroslav Gofjár, MSc.

V utorok 29. mája 2018 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD), ktoré hodnotilo aktivity asociácie za rok 2017, ako aj jej činnosť za celé 12-ročné obdobie jej existencie. Účastníci zasadnutia konštatovali, že ABSD sa stala rešpektovaným partnerom pre orgány v oblasti bezpečnosti štátu a jej Klub bývalých spravodajských dôstojníkov je dôstojným diskusným fórom o aktuálnych témach spravodajskej komunity a súčasnej globálnej geopolitiky. Vďaka úspešnej spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave asociácia každý rok organizovala medzinárodné sympóziá, ktoré predstavujú jediné verejné profesionálne diskusné fórum na Slovensku, zamerané na otázky súvisiace s činnosťou spravodajských služieb. Na týchto podujatiach sa pravidelne zúčastňujú bývalí riaditelia spravodajských služieb zo zahraničia, bezpečnostní experti a odborníci zaoberajúci sa aktuálnymi problémami, ktoré majú vzťah k spravodajskej komunite.

Medzi aktivity ABSD patrí poskytovanie odborných stanovísk a hodnotení spravodajským organizáciám Slovenskej republiky vypracovaných na základe profesionálnych skúseností bývalých spravodajských dôstojníkov. Okrem toho asociácia začala v roku 2017 približovať činnosť spravodajskej komunity vo svete na sociálnej sieti Facebook, kde z otvorených zdrojov uverejňuje aktuality a informácie o pôsobení spravodajských služieb v iných krajinách, ako aj o odtajnených prípadoch z archívov spravodajských služieb. Na prednášky a diskusie v Klube bývalých spravodajských dôstojníkov sú pozývaní nielen bývalí profesionáli zo spravodajsko-bezpečnostných štruktúr, ale aj záujemcovia z iných profesií, ako novinári, diplomati, historici alebo jednoducho ľudia, ktorí majú záujem hlbšie preniknúť do tajomstiev a zákulisia fungovania spravodajských služieb.

Podľa stanov ABSD plenárne zasadnutie 29. mája 2018 zvolilo riadiaci orgán asociácie – Výkonnú radu ABSD, ktorej funkčné obdobie je trojročné. Zároveň bol zvolený aj nový predseda ABSD, ktorým sa stal Ing. Jaroslav Gofjár, MSc. Má za sebou, okrem iného, pôsobenie na poste riaditeľa vojenskej rozviedky, vojenského pridelenca SR vo Washingtone a konateľa súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečovala ochranu dôležitých diplomatických objektov v Bratislave. Dlhé roky sa angažoval vo vedení ABSD a aktívne prispieval k rozširovaniu jej medzinárodných kontaktov. Doterajší predseda ABSD PhDr. Igor Cibula kvôli pokročilému veku už nekandidoval do vedenia asociácie. Za jeho zásluhy počas 12-ročného obdobia pôsobenia vo funkcii jej predsedu bol ocenený zvolením na post čestného predsedu ABSD. Plenárne zasadnutie potvrdilo všetkých doterajších členov Výkonnej rady ABSD, vrátane generálneho sekretára JUDr. Františka Krásnohorského.

Neskôr, dňa 26. októbra 2018, sa PhDr. Igor Cibula rozhodol z pozície čestného predsedu ABSD odstúpiť. Zároveň ukončil aj svoje členstvo v ABSD. 

Kto sme?

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov Slovenska (ABSD) vznikla v apríli 2006 v Bratislave ako občianske združenie. Vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch zákonnosti, dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu, slobody politickej príslušnosti, čestnosti a morálnosti. Základným cieľom ABSD je prispievať osvetovou činnosťou k vytváraniu podpory verejnosti pre správne fungujúci a zákonný spravodajský systém Slovenskej republiky.

ABSD je neziskové, nepolitické, vzdelávacie a osvetové združenie bývalých profesionálnych príslušníkov spravodajských služieb Česko-Slovenska a Slovenskej republiky, ako aj priaznivcov spravodajskej činnosti a histórie spravodajských služieb.

K cieľom združenia patrí najmä:

  • podporovať porozumenie významu a úloh spravodajskej činnosti pre národnú bezpečnosť Slovenskej republiky v kontexte histórie, súčasnosti i budúcnosti
  • zúčastňovať sa aktívne na verejných a mediálnych diskusiách o špeciálnych službách s cieľom uviesť na správnu mieru vyváženými a odbornými pohľadmi bežné mýty a podozrenia verejnosti, panujúce a šíriace sa o týchto službách
  • spolupracovať s príslušnými orgánmi na príprave legislatívnych zámerov v oblasti špeciálnych služieb odbornými analýzami a pripomienkami k určitým okruhom problémov
  • podporovať štúdium histórie česko-slovenských a slovenských spravodajských služieb

ABSD funguje podobne ako združenia tohto typu v demokratických štátoch, v ktorých podporu takýmto aktivitám poskytujú aj vplyvní politici a sponzorsky pomáhajú silné podnikateľské subjekty. Združenie otvára priestor aj publicistom, bezpečnostným expertom, diplomatom i historikom, orientovaným na problematiku súvisiacu s činnosťou spravodajských služieb.

Ak sa chcete stať členom Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov, stiahnite si prosím prihlášku.

Vyplnenú prihlášku môžete posielať na emailovú adresu:
absdslovakia@gmail.com.

Pred odoslaním prihlášky si prečítajte stanovy ABSD.