Článok 1
Názov a sídlo združenia

1.1 Občianske združenie ABSD – Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov – (ďalej len „združenie“) je právnická osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.

1.2 Sídlom združenia je Nevädzová ulica č. 5, 82101 Bratislava.

Článok 2
Ciele činnosti združenia

Združenie vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch zákonnosti, dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu, slobody politickej príslušnosti, čestnosti a morálnosti.

Združenie je neziskové, nepolitické, vzdelávacie a osvetové združenie bývalých profesionálnych príslušníkov spravodajských služieb Česko-Slovenska a Slovenskej republiky, ako aj priaznivcov spravodajskej činnosti a histórie spravodajských služieb.

2.1 Základným cieľom združenia je prispievať osvetovou činnosťou k vybudovaniu podpory verejnosti pre správne fungujúci a zákonný spravodajský systém Slovenskej republiky.

2.2 K cieľom združenia patrí najmä:

 1. podporovať porozumenie významu a úloh spravodajskej činnosti pre národnú bezpečnosť Slovenskej republiky v kontexte histórie, súčasnosti i budúcnosti,
 2. objasňovať úlohy spravodajstva pri podpore politiky SR, diplomacie, bezpečnosti a obrany,
 3. zúčastňovať sa aktívne na verejných a mediálnych diskusiách o špeciálnych službách s cieľom uviesť na správnu mieru vyváženými a odbornými pohľadmi bežné mýty a podozrenia verejnosti, panujúce a šíriace sa o týchto službách,
 4. spolupracovať s príslušnými orgánmi na príprave legislatívnych zámerov v oblasti špeciálnych služieb odbornými analýzami a pripomienkami k určitým okruhom problémov,
 5. podporovať štúdium histórie česko-slovenských a slovenských spravodajských služieb.

2.3 Združenie realizuje svoje ciele v činnostiach:

 1. organizovanie konferencií, seminárov, sympózií a pod.,
 2. edičná činnosť,
 3. publikačná a konzultačná činnosť.

Článok 3
Členstvo v združení

3.1 Členom združenia môže byť občan SR, starší ako 18 rokov, alebo aj právnická osoba, ak súhlasia so stanovami a cieľmi združenia a želajú si ich podporovať alebo sa zúčastňovať na aktivitách združenia.

3.2 Členstvo v združení má tri kategórie:

 1. riadny člen – členmi sa môžu stať bývalí príslušníci spravodajských služieb Česko-Slovenska a Slovenskej republiky, civilných i vojenských ako i príbuzných bezpečnostných inštitúcií bez ohľadu na hodnosť a funkčné zaradenie,
 2. pridružený člen – pridruženými členmi sa môžu stať občania SR z oblasti súkromnej, občianskej, akademickej alebo podnikateľskej,
 3. firemný člen s menej ako 10 zamestnancami má právo určiť až troch členov združenia, resp. s viac ako s 10 zamestnancami má právo určiť až 5 členov združenia, ktorí chcú podporovať združenie a jeho ciele aj ako sponzori aktivít združenia.

3.3 Členstvo v združení vzniká uznesením výkonnej rady na základe prihlášky podanej uchádzačom o členstvo.

3.4 Členovia združenia sa zapisujú do zoznamu členov, ktorý vedie generálny sekretár združenia, zodpovedný za administratívnu agendu združenia.

3.5 Ročný členský príspevok je stanovený pre:

 1. člena najmenej 35,- €,
 2. pridruženého člena najmenej 35,- €,
 3. firemného člena (do počtu 10 zamestnancov) najmenej 100,- €,
 4. firemného člena (nad počet 10 zamestnancov) najmenej 150,- €.

3.6 Členstvo v združení zaniká:

 1. zánikom združenia,
 2. vystúpením,
 3. vylúčením z dôvodu hrubého porušenia stanov alebo zákonov,
 4. úmrtím.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

4.1 Základným právom člena združenia je právo zúčastňovať sa na činnosti združenia; základnou povinnosťou člena združenia je všestranne podporovať uskutočňovanie cieľov združenia.

4.2 Člen má právo najmä:

 1. podieľať sa na činnosti združenia,
 2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
 3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
 4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia.

4.3 Člen má povinnosti najmä:

 1. dodržiavať stanovy združenia,
 2. plniť uznesenia orgánov združenia,
 3. zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade so záujmami členov a cieľmi združenia,
 4. aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. plénum združenia,
 2. výkonná rada,
 3. predseda združenia – štatutárny orgán,
 4. revízor.

Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné.

5.1.1 Plénum združenia – je najvyšším orgánom združenia a je zhromaždením členov združenia, ktoré:

 1. rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia,
 2. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 3. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 4. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 5. volí a odvoláva predsedu združenia, členov výkonnej rady a revízora.

5.1.2 Plénum združenia zvoláva výkonná rada podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka.

5.1.3 Výkonná rada zvolá plénum združenia, ak o to požiada najmenej 50% členov združenia.

5.1.4 Plénum združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Ak počet prítomných členov združenia neumožňuje hodinu po začatí pléna právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia.

5.2.1 Výkonná rada má najmenej troch členov, ktorí sú členmi združenia. Výkonnú radu tvoria: predseda združenia, generálny sekretár a ďalší členovia výkonnej rady.

5.2.2 Ako ocenenie za mimoriadny prínos pre činnosť združenia môže plénum združenia zvoliť „Čestného predsedu združenia“.

5.2.3 Čestný predseda združenia má právo účasti na rokovaniach výkonnej rady a predseda združenia ho v prípade potreby môže poveriť zastupovaním združenia navonok.

5.2.4 Člena výkonnej rady na základe návrhov členov združenia volí plénum združenia na tri roky.

5.2.5 Zasadnutie výkonnej rady zvoláva predseda združenia najmenej štyrikrát za rok.

5.2.6 Výkonná rada riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami pléna združenia.

5.2.7 Výkonná rada menuje zo svojich členov generálneho sekretára združenia, ktorý vytvára a zabezpečuje ekonomické, organizačné a administratívne podmienky činnosti orgánov združenia a realizáciu cieľov združenia a v prípade potreby zastupuje predsedu združenia navonok.

5.3.1 Na čele združenia je predseda združenia, ktorý je štatutárnym orgánom a zastupuje združenie navonok. Predsedu združenia volí plénum združenia na obdobie troch rokov.

5.3.2 Predseda združenia je súčasne na čele výkonnej rady a zvoláva jej zasadnutia.

5.4.1 Kontrolným orgánom združenia je revízor.

5.4.2 Funkčné obdobie revízora je trojročné, návrh na voľbu alebo odvolanie revízora môže podať každý člen výkonnej rady .

5.4.3 Revízor:

 1. je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaní výkonnej rady , nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia,
 2. skúma ročnú účtovnú závierku výročnú správu o hospodárení,
 3. kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,
 4. upozorňuje výkonnú radu a plénum združenia na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Článok 6
Zásady hospodárenia združenia

6.1.1 Akékoľvek príjmy združenia budú použité len na základné ciele a činnosti združenia.

6.1.2 Finančné zdroje (ako i nepeňažné hodnoty) združenia sú:

 1. členské príspevky,
 2. príspevky sponzorov,
 3. granty,
 4. dedičstvá a iné dary od fyzických a právnických osôb,
 5. výnosy z publikačnej a konzultačnej činnosti.

6.1.3 Výdavkami združenia sú výdavky na podporu cieľov združenia a výdavky na správu združenia.

6.1.4 Ak sponzor alebo darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko alebo meno právnickej osoby sa nesmie uvádzať v prehľade darcov a sponzorov združenia uvedených vo výročnej správe združenia.

6.1.5 Návrh rozpočtu združenia na ďalší kalendárny rok predkladá na schválenie výkonnej rade predseda združenia najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roku. Výkonná rada schvaľuje návrh rozpočtu združenia do konca februára kalendárneho roku.

6.1.6 Výsledky hospodárenia združenia sa predkladajú výkonnej rade a plénu združenia jedenkrát ročne.

6.1.7 Za hospodárenie združenia zodpovedá predseda združenia, ktorý vypracúva správu o hospodárení a plní si povinnosti zakotvené v článku 6.1.6.

Článok 7
Výročná správa

7.1.1 Predseda združenia predloží výkonnej rade na schválenie návrh výročnej správy za uplynulý kalendárny rok do konca marca.

7.1.2 Výročná správa združenia obsahuje najmä:

 1. prehľad činností vykonaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k cieľom, ktoré boli dôvodom registrácie združenia,
 2. ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie uvedených základných údajov a výdavkov podľa jednotlivých druhov činnosti,
 3. prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých združeniu,
 4. zmeny vykonané v zložení orgánov združenia, ktoré nastali v hodnotenom období,
 5. ďalšie údaje, ktoré určí výkonná rada.

Článok 8
Zánik združenia

8.1.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením.

8.1.2 O rozpustení združenia musí rozhodnúť nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.

8.1.3 Ak zaniká združenie, výkonná rada ustanoví likvidátora.

8.1.4 Pri zániku združenia musia byť uhradené všetky pohľadávky združenia. Zvyšný majetok sa použije výlučne na humanitné, charitatívne alebo vzdelávacie ciele v súlade s pôvodnými cieľmi združenia.

Článok 9
Prechodné a záverečné ustanovenia

9.1.1 Tieto stanovy nadobudnú platnosť a účinnosť dňom ich potvrdenia Ministerstvom vnútra SR.

9.1.2 Výklad stanov združenia robí výkonná rada. Problematika nezahrnutá v stanovách združenia sa rieši a schvaľuje vo výkonnej rade.