Podmienky ochrany osobných údajov

 

ÚVOD

Tieto podmienky ochrany osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) vymedzujú právny rámec pre spracovanie a ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete prostredníctvom tejto webovej stránky postavenej na platforme WordPress (ďalej len „Stránka“). Podmienky sú zlučiteľné s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a ostatnými relevantnými právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany osobných údajov.

IDENTITA SPRÁVCA ÚDAJOV

Správcom osobných údajov, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom Stránky, je Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov, prevádzkovateľ webovej stránky www.absd.sk, so sídlom:
Nevädzová ulica 5, 821 01 Bratislava (ďalej len „Správca“).
Všetky otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania osobných údajov by mali byť adresované Správcovi na kontaktnú adresu uvedenú na konci týchto Podmienok.

ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Kontaktný formulár

Pri používaní kontaktného formulára na Stránke vás môžeme požiadať o nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo (voliteľne)

Tieto údaje sú spracovávané na základe vášho súhlasu, ktorý ste poskytli prostredníctvom vášho aktívneho vyplnenia a odoslania kontaktného formulára.

 1. Formulár na prihlasovanie k odberu noviniek

Pri používaní formulára na prihlasovanie k odberu noviniek vás môžeme požiadať o nasledujúci osobný údaj:

 • E-mailová adresa

Tento údaj je spracovávaný na základe vášho súhlasu, ktorý ste poskytli prostredníctvom vášho aktívneho vyplnenia a odoslania formulára na prihlasovanie k odberu noviniek.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonnosť spracovania

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na nasledujúcich právnych základoch uvedených v článku 6 GDPR:

 • Súhlas: Ak ste nám poskytli váš súhlas na spracovanie vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára alebo formulára na prihlasovanie k odberu noviniek, spracovanie sa vykonáva na základe vášho súhlasu.
 1. Účely spracovania

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame výlučne na nasledovné účely:

 • Komunikácia: Používame vaše kontaktné údaje na odpovedanie na vašu správu a poskytovanie relevantných informácií týkajúcich sa vašej otázky alebo žiadosti.
 • Odber noviniek: Vaše osobné údaje zbierané prostredníctvom newslettra sú používané výlučne na účely poskytovania informácií a aktualít o činnosti, udalostiach a iných relevantných témach súvisiacich s Asociáciou bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD).

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Doba uchovávania

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) uchováva vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov, pre ktoré boli zhromaždené, pokiaľ nie je vyžadované dlhšie obdobie uchovávania alebo povolené alebo vyžadované príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že neexistuje žiadny oprávnený dôvod na ďalšie uchovávanie vašich údajov, budú odstránené takým spôsobom, ktorý zabezpečuje ich bezpečné a definitívne zničenie.

 1. Archivácia

V niektorých prípadoch môže byť potrebné archivovať určité osobné údaje na účely splnenia právnych povinností alebo na základe oprávneného záujmu Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD). Pri archivácii vašich osobných údajov budeme dodržiavať príslušné právne predpisy a zabezpečíme, že vaše údaje budú chránené v súlade s týmito Podmienkami.

 1. Bezpečnosť uchovávania

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) prikladá vysokú dôležitosť k bezpečnému uchovávaniu vašich osobných údajov. Vaše údaje budú spracovávané s primeranými technickými a organizačnými opatreniami na zabezpečenie ich bezpečnosti a dôvernosti v súlade s požiadavkami GDPR. Tieto opatrenia zahŕňajú obmedzený prístup k údajom iba pre oprávnené osoby, zavedenie bezpečnostných opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu, stratám alebo zneužitiu údajov a pravidelné monitorovanie a auditovanie bezpečnostných postupov.

 1. Zmazanie údajov

Ak splnenie účelu spracovania údajov skončí a neexistujú žiadne právne dôvody alebo oprávnené záujmy na ďalšom uchovávaní údajov, Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) bude vaše osobné údaje vymazať takým spôsobom, ktorý zabezpečuje ich bezpečné a definitívne odstránenie

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Technické zabezpečenie

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) prikladá veľký význam k zabezpečeniu vašich osobných údajov a uplatňuje primerané technické opatrenia na minimalizáciu rizika straty, zneužitia, neoprávneného prístupu a neoprávnených zmen osobných údajov. Medzi tieto opatrenia patrí:

 • Používanie zabezpečeného prenosu údajov prostredníctvom šifrovaných protokolov (napríklad SSL/TLS).
 • Uchovávanie osobných údajov na serveroch s prístupom, ktorý je obmedzený na oprávnené osoby a riadený prísne definovanými bezpečnostnými politikami.
 • Aktualizácia bezpečnostných systémov a softvéru na správu a monitorovanie spracovania osobných údajov.
 1. Prístupové oprávnenia

Prístup k osobným údajom je obmedzený iba na oprávnených zamestnancov a iné osoby, ktoré majú oprávnenie a potrebnú potrebu pristupovať k týmto údajom v súlade s ich pracovnými povinnosťami. Tieto osoby sú viazané zmluvnými povinnosťami týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany osobných údajov.

 1. Aktualizácia bezpečnosti

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) pravidelne monitoruje a aktualizuje svoje bezpečnostné postupy a opatrenia na ochranu osobných údajov. Taktiež vykonáva pravidelné audity a hodnotenia rizík s cieľom zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov.

 1. Spolupráca so správcami údajov tretích strán

V prípade, že je nevyhnutné zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami v súvislosti s poskytovaním služieb alebo splnením právnych povinností, Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) vykonáva primerané opatrenia na zabezpečenie, že tieto strany dodržujú rovnaké bezpečnostné štandardy a zabezpečujú primeranú ochranu vašich osobných údajov.

 1. Záchranu a obnovu údajov

V prípade fyzickej alebo technickej poruchy, strate údajov alebo iných incidentov, Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) má vytvorené postupy a opatrenia na záchranu a obnovu údajov, aby minimalizovala potenciálnu stratu vašich osobných údajov.

 1. Osvedčenie o zhode

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) spolupracuje so relevantnými regulačnými orgánmi a dodržiava príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, vrátane možných povinností získania a udržiavania osvedčenia o zhode.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Ako subjekt údajov máte určité práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov podľa článku 12 a nasledujúcich GDPR. Patrí sem právo na:

 • Prístup k vašim osobným údajom a informáciám o ich spracovaní.
 • Opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
 • Vymazanie vašich osobných údajov (v určitých prípadoch).
 • Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov (v určitých prípadoch).
 • Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.
 • Vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov.
 • Dostať kópiu vašich osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Podať sťažnosť u dozorného orgánu pre ochranu údajov.

AKTUALIZÁCIA PODMIENOK

Tieto Podmienky môžu byť občas aktualizované alebo doplnené. Ak sa zmeníme vážne zásadné postupy týkajúce sa spracovania osobných údajov, poskytneme vám primerané upozornenie a vyžiadame si váš súhlas, ak je to potrebné podľa platných právnych predpisov.

KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo týchto Podmienok, kontaktujte nás na nasledujúcej adrese:

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD)
web: www.absd.sk 
e-mail: info@absd.sk

Prečítajte si aj zásady nakladania so súbormi typu cookie.