Príhovor predsedu ABSD

Vitajte na vynovenej webstránke Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov, ktorá predstavuje dôležitý informačný kanál pre našich členov, sympatizantov a priaznivcov, ako aj pre širokú verejnosť. Naša asociácia predstavuje pre bývalých spravodajských dôstojníkov príležitosť združovať sa a prezentovať svoje pohľady na rôzne bezpečnostné aspekty vzťahujúce sa k dianiu doma i v zahraničí. Navyše, však vďaka svojej otvorenosti ABSD predstavuje pre našich priaznivcov unikátnu príležitosť pre dosiahnutie previazanosti s verejnosťou.
Naším cieľom naďalej zostáva podpora porozumenia významu a úloh spravodajskej činnosti a interakcia s odbornou i menej odbornou verejnosťou s cieľom priblížiť im niektoré aspekty spravodajskej činnosti a súvislosti, bez znalosti ktorých by tie aspekty mohli vzbudzovať nepochopenie. V neposlednom rade je naším cieľom aj podnecovanie záujmu o štúdium histórie spravodajstva, a to nielen našich, ale aj zahraničných spravodajských služieb a ich pôsobenia v rôznych historických obdobiach.

Ing. Jaroslav Gofjár, MSc.
predseda ABSD

Vzťah občanov k spravodajským službám je daný predovšetkým ich osobnou skúsenosťou a vplyvom verejnej mienky, ktorá sa odvíja od spoločensko-historických reálií tej-ktorej doby. K deformovanému alebo dokonca až zjednodušene skreslenému pohľadu na činnosť a postavenie spravodajských služieb v štáte vplýva do určitej miery aj utajený charakter ich aktivity a z toho vyplývajúca elementárna neznalosť skutočnej praxe spravodajských inštitúcií. Existujúci stereotyp ich negatívneho vnímania na Slovensku súvisí určite s obdobím pôsobenia komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a po páde totalitného režimu najmä s niektorými protizákonnými excesmi Slovenskej informačnej služby (SIS), ako ich verejnosť vnímala najmä v rokoch 1995-1998.

Práve z týchto príčin sme sa rozhodli v roku 2006 založiť na Slovensku Asociáciu bývalých spravodajských dôstojníkov, ktorej základným poslaním je prekonať negatívny historický stereotyp vnímania tajných služieb a poskytnúť širokej verejnosti príležitosť nahliadnuť do zákulisia spravodajskej komunity.

PhDr. Igor Cibula, zakladajúci člen a prvý predseda ABSD

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu noviniek!