Nový zákon o Vojenskom spravodajstve  (21. 7. 2022)

Ministerstvo obrany SR pripravuje nový zákon o Vojenskom spravodajstve. K návrhu zákona bolo 19. júla ukončené medzirezortné pripomienkové konanie, v rámci ktorého bolo vznesených 151 pripomienok, z toho 36 zásadných. Do pripomienkového konania sa iniciatívne zapojila aj ABSD a predložili sme 11 pripomienok. Návrh zákona, vrátane predložených pripomienok, je dostupný na stránke Slov-Lexu.

 

Spoločná výzva zástupcov policajných, vojenských a spravodajských združení  (1. 6. 2021)

Dňa 24. 5. 2021 bola rozoslaná spoločná výzva zástupcov policajných, vojenských a spravodajských profesijných stavovských združení k návrhu zákona o odobratí „nezaslúžených benefitov“ predstaviteľom komunistického režimu nasledujúcim predstaviteľom: 

– predsedovi NR SR,
– podpredsedom NR SR
– predsedom poslaneckých klubov,
– predsedom určených výborov,
– členom výborov podľa jednotlivých určených výborov a nakoniec
– ostatným poslancom.

Sprievodný list pre výbory
Sprievodný list pre poslancov
Výzva zástupcov profesijných združení

 

Zásadná hromadná pripomienka voči poslaneckému návrhu zákona  (31. 5. 2021) 

Napriek tomu, že návrh zákona o odobratí „nezaslúžených benefitov“ predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516) nemá charakter vládneho zákona, bol zaradený na právnom a informačnom portáli Slov-Lex poskytujúcom možnosť pripomienkovania. APVV spolu s ABSD, ZVSR, KGSR a s podporou ďalších 12 profesijných občianskych združení využila šancu zaslať zásadnú hromadnú pripomienku, ktorú máte možnosť nájsť na uvedenom portáli ako aj na webstránkach niektorých z uvedených stavovských združení.

Zásadná hromadná pripomienka verejnosti

(LP/2021/267 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu – tlač 516)

Návrh zákona nie je v súlade s Ústavou SR (zákon č. 460/1992 Zb.), článkami 1, 12, 13, 35, 39, 46 a 50, okrem to aj s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, článkami 6 a 14 a s Európskou sociálnou chartou (revidovanou), článkami 1 a 23.

Návrh zákona je v rozpore s princípmi práva:

  • právnej istoty a predvídateľnosti práva, porušenia zákazu retroaktivity,
  • práva na rovnaké zaobchádzanie a zákazu kolektívnej viny,
  • prezumpcie neviny a práva na obhajobu.

Spätné odňatie dôchodkových dávok, resp. prepočty, pri ktorých by neboli priznané nároky za odpracované roky a odvedené poistné počas služby porušuje zákaz retroaktivity, narúša legitímne očakávania a porušuje práva nadobudnuté platne a v dobrej viere.

Návrh zákona ignoruje predošlú platnú právnu úpravu, ktorá už postihla bývalých príslušníkov ozbrojených síl a je nesystémový. Príslušné orgány štátu teda už raz posúdili, rozhodli a potrestali príslušníkov ozbrojených zborov (z radov Zboru národnej bezpečnosti a Štátnej bezpečnosti, Vojenskej kontrarozviedky, Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády). Štát teda už v danej veci rozhodol a vinných potrestal. Návrh zákona teda zavádza nové konanie v tej istej veci, možnosť dvojitého postihnutia za ten istý čin a možnosť zvrátenia predošlého verdiktu, ktorým sa potvrdzovala  spoľahlivosť príslušníkov z „nevinný“ na „vinný“.

Návrh zákona porušuje aj právo na spravodlivý súdny proces a rovnaké zaobchádzanie a to v porovnaní s ostatnými starobnými dôchodcami a v porovnaní s nepotrestanými predstaviteľmi komunistického režimu (sudcovia, prokurátori a väzenská stráž).

V prípade prijatia návrhu zákona bude porušené právo na rovnakú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie (čl. 4 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd, Ústavný zákon č. 23/1991 Z. z.).

Návrh zákona je v rozpore aj s  § 7 zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému,  kde sa uvádza „Zodpovednosť a spoluzodpovednosť na spáchaných zločinoch je založená na zásade individuálnej zodpovednosti tých, ktorí sa trestných činov dopustili.“. Trestaní majú byť individuálni páchatelia trestných činov a nie paušálne skupiny obyvateľov. Návrh zákona je preto v rozpore s predošlou právnou úpravou a protiústavne aplikuje princíp kolektívnej viny.

Návrh zákona porušuje aj jeden z najdôležitejších princípov právneho štátu prezumpciu neviny,  a táto je porušená tým, že Ústav pamäti národa vopred určí kto je „vinný“, kto má byť sankcionovaný, správny orgán udeľujúci sankciu (krátenie dôchodkovej dávky) je viazaný potvrdením Ústavu pamäti národa a účastník konania nemá právo sa brániť pred uložením sankcie.

Návrh zákona porušuje aj právo na obhajobu nakoľko posudzovaná osoba bude najskôr sankcionovaná bež možnosti obhajoby a až po uložení sankcie voči nej môže podať opravný prostriedok.

Vzhľadom na uvedené, keďže tieto porušenia a nesúlad s Ústavou SR, Ústavnými zákonmi, zákonmi SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie je možné odstrániť schválením pozmeňujúcich návrhov, žiadame vládu  Slovenskej republiky nevysloviť súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516) a odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky nepokračovať v rokovaní o ňom.

 

Stanovisko ABSD k iniciatíve poslancov NR SR, ktorou sa má docieliť odobratie „nezaslúžených benefitov“ predstaviteľom komunistického režimu (3. 5. 2021)

Skupina 24 poslancov Národnej rady SR (16 OĽANO, 3 SME RODINA, 3 SAS a 2 Za ľudí) podala dňa 16. 04. 2021 do Národnej rady SR (tlač č. 516) návrh na prerokovanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu v rokoch 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nakoľko odbornej i laickej verejnosti v rámci štandardného legislatívneho procesu nebolo umožnené k uvedenému návrhu zákona sa vyjadriť, zástupcovia stavovských profesijných združení sa dohodli, že budú v tejto veci postupovať spoločne a zároveň aj koordinovať svoje aktivity.

Dňa 27. 4. 2021 bolo niektorým subjektom (predseda vlády SR, predseda NR SR, podpredseda NR SR (Ing. Blanár), minister vnútra SR, minister obrany SR, predsedovia všetkých poslaneckých klubov v NR SR, politická strana Hlas – SD (nemajú v NR SR poslanecký klub), predseda ústavnoprávneho výboru NR SR, predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci a predsedníčka výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny) zaslané sprievodným listom Spoločné stanovisko (APVV, ZV SR, KG SR a ABSD) k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie zákona o odobratí „nezaslúžených benefitov“ predstaviteľom komunistického režimu.

Pre záujemcov sme pripravili zverejnenie nášho spoločného stanoviska:
Sprievodný list obsahujúci hlavné argumenty (1,5 strany)
Spoločné stanovisko  – kompletný materiál

(11 strán)

Ešte pripájam aj Stanovisko vojenskej a spravodajskej komunity (9 strán) zo 4.5.2021

Jaroslav Gofjár
predseda ABSD

 

Stanovisko ABSD k aktuálnej situácii v spravodajskej komunite SR  (15. 3. 2021)

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov vníma veľmi citlivo situáciu v spravodajskej komunite SR, aktuálne najmä v SIS. Chápeme, že zatýkanie a obviňovanie jej vrcholných predstaviteľov z trestnej činnosti nemôže zvyšovať jej kredit v spoločnosti, ani v medzinárodnom prostredí. Napriek tomu sme však presvedčení, že zahraničná spolupráca je postavená na základoch, ktoré by mali byť dostatočne pevné aj voči takýmto otrasom. Spravidla je to na nižších operatívnych či analytických úrovniach.

ABSD sa však už dlhšiu dobu nedokáže stotožniť s politickými nomináciami na najvyšších pozíciách, ktoré mnohé strany v povolebnom období už aj otvorene ohlasujú. Politické handrkovanie o pozíciu riaditeľa SIS považujeme za nedôstojné. Stalo sa už bežnou praxou, že pre obsadenie tejto pozície vôbec nie je dôležitá odbornosť, ale iba politické tričko. Pevne veríme, že táto čerstvá skúsenosť pomôže prinavrátiť do prostredia spravodajských služieb profesionalitu a že pre nomináciu nového riaditeľa SIS bude práve profesionalita a morálny kredit hlavným kritériom. Je však úplne jasné, že momentálne nie je vhodná doba na zdĺhavý výber a že takého profesionála treba nájsť urýchlene, aby sa mohla uskutočniť očista SIS čo najskôr.

Jaroslav Gofjár
predseda ABSD